Category Archives: Bài giảng

Bài giảng môn học NVDM

NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Bài trình chiếu PowerPoint sẽ được sử dụng trong giờ giảng của môn Những Vấn đề mới trong Công nghệ Thực phẩm trên lớp, các bạn sinh viên lưu ý in … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bài giảng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?