Category Archives: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Bảo vệ: English for Food Science

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Từ điển Dinh dưỡng và Công nghệ Thực phẩm

Bender’s dictionary of nutrition and food technology Eighth edition Tác giả: David A. Bender Woodhead Publishing Ltd. and CRP Press LLC Sách có thể tải về theo đường link sau đây: Từ điển dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH, SÁCH, GIÁO TRÌNH THAM KHẢO | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

The Biscuit Industry

VOCABULARY amount n số lượng, tổng số appeal  [ə’pi:l] n v sự hấp dẫn, thích thú hấp dẫn, lôi cuốn appearance n vẻ bề ngoài at least ít nhất automatic adj, n tự động batch n mẻ character n tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sterilization vs Pasteurization

VOCABULARY thermal adj thuộc về nhiệt cover v bao trùm, bao phủ, bao gồm treatment n xử lý inactivate v vô hoạt, bất hoạt accomplish  [ə’kɔmpli∫] v thực hiện, làm xong, đạt được sterilization n tiệt trùng pasteurization n thanh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

What is Food Science?

Vocabulary above abundant advantage alcohol amount application apply area aspect assurance aware awareness base basic behave behavior biochemistry biological biology broad can can career chemistry complex complex component consumer control convenient create describe development diet discipline distribution example exist exposure … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Passive Voice

Passive Voice là thể bị động hay bị động cách. Tất cả các câu mà chúng ta đã viết là ở thể chủ động (Active Voice). Trong thể chủ động chủ từ là kẻ phát sinh ra hành động, ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Relative clause

Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng ta đã biết tính từ là từ thường được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH | Bạn nghĩ gì về bài viết này?