Đề cương Đồ án Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm

 1. Thông tin chung về môn học
 • Tên môn học: Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm
 • Mã môn học:
 • Số tín chỉ:
 • Loại môn học:
 • Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Các môn học cơ sở ngành và các môn chuyên ngành
 • Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): không
 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
  • Thảo luận :
  • Tự học :
 • Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Công nghệ thực phẩm
 1. Mục tiêu của môn học
 • Kiến thức: Sinh viên có khả năng hệ thống hóa các kiến thức về khoa học và công nghệ thực phẩm để giải quyết các vấn đề của thực tế sản xuất.
 • Kỹ năng: Giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tế sản xuất, biết tư duy, tổ chức triển khai các vấn đề chuyên môn có thể xảy ra trong công việc sau khi tốt nghiệp ra trường, rèn luyện tính độc lập và chủ động trong giải quyết công việc.
 • Thái độ, chuyên cần: sinh viên phải có thái độ tự học nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung đồ án do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.
 1. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

Sau khi hoàn thành khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ thực hiện luận văn tốt nghiệp theo một trong ba phương án:

 • Phương án 1: Chọn đề tài nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
 • Phương án 2: Chọn đề tài thiết kế phân xưởng/ nhà máy
 • Phương án 3: Chọn đề tài xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng HACCP cho một mặt hàng tai nhà máy.
 1. Tài liệu học tập
 • Hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp do Trường và Khoa qui định
 • Sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến ngành công nghệ thực phẩm và các ngành có liên quan
 1. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học

Mỗi sinh viên nhận một nhiệm vụ đồ án và thực hiện với sự hướng dẫn và kiểm soát của Giảng viên.

 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

– Hình thức của Đồ án tốt nghiệp: nội dung phải được trình bày trong cuốn báo cáo giấy khổ A4, các bản vẽ thiết kế (nếu có) được trình bày trên giấy khổ A0 hoặc A1.

– Quy trình thực hiện: sinh nhận nhiệm vụ từ Giảng viên hướng dẫn (do Khoa phân công), viết đề cương thực hiện đồ án với chi tiết công việc sẽ thực hiện và thời gian biểu rõ ràng. Đề cương được giảng viên hướng dẫn thông qua sẽ được gửi về khoa sau 2 tuần nhận nhiệm vụ. Giảng viên hướng dẫn giám sát việc thực hiện đồ án và có trách nhiệm đánh giá quá trình thực hiện, gửi bản đánh giá theo mẫu về khoa khi thời gian thực hiện đồ án kết thúc.

 1. Thang điểm đánh giá

Giảng viên hướng dẫn và phản biện đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.

 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

Đồ án tốt nghiệp được đánh giá bởi Giảng viên hướng dẫn, và hai người phản biện. Điểm tổng kết là trung bình cộng của ba điểm này

 

 1. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc giờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7))

 

Phương án 1: Sinh viên thực hiện nghiên cứu tại phòng thí nghiệm

 


Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học Tổng
Lên lớp Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,… Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nhận nhiệm vụ và viết đề cương Đồ án     1 tiết   8        giờ  
Phần mở đầu: Đặt vấn đề, giới thiệu tổng quát mục đích vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài.     1 tiết   18 giờ  
Phần 1 – Tổng quan

Nêu tóm tắt những lý thuyết, nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này..

    1 tiết   40 giờ  
Phần 2 – Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Nguyên vật liệu sử dung trong nghiên cứu

Bố trí thí nghiệm nghiên cứu

Các phương pháp phân tích

Phương pháp xử lý số liệu

    3 tiết   80 giờ  
Phần 3 – Kết quả và thảo luận

Trình bày các kết quả, số liệu (đã được xử lý thống kê) khi giải quyết vấn đề của tác giả. Những nhận xét, phân tích và giải thích cho kết quả thu được.

    3 tiết   88 giờ  
Kết luận và những kiến nghị cho nghiên cứu sau này

Tóm tắt kết quả đạt được của nghiên cứu và đề nghị tiếp tục

    1 tiết   18 giờ  
Nộp bài và phản biện         8 giờ  

 

Phương án 2: Sinh viên lựa chọn đề tài thiết kế nhà máy/phân xưởng

 


Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học Tổng
Lên lớp Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,… Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nhận nhiệm vụ và viết đề cương Đồ án     1 tiết   8 giờ  
Phần 1 Luận chứng kinh tế kỹ thuật

Lập luận kinh tế kỹ thuật, phân tích thị trường.  Lựa chọn địa điểm xây dựng.  Xác định năng suất và cơ cấu sản phẩm của nhà máy

 

    1 tiết   18 giờ  
Phần 2 – Nguyên liệu sản xuất

– Thành phần, tính chất và vai trò của nguyên liệu chính và phụ.

    1 tiết   20 giờ  
Phần 3 – Quy trình công nghệ sản xuất

–  Lựa chọn quy trình công nghệ

– Thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ: mục đích, phương pháp thực hiện, các thông số kỹ thuật đối với từng quá trình.

– Lập sơ đồ nhập nguyên liệu, biểu đồ sản xuất và tính chi phí nguyên liệu.

Yêu cầu: được GVHD đồ án thông qua phương án lựa chọn qui trình công nghệ và cơ cấu sản phẩm

    1 tiết   40 giờ  
Phần 4 – Tính cân bằng vật chất

– Xác định thành phần nguyên liệu và sản phẩm

– Ước lượng tổn thất ở từng quá trình

– Tính cân bằng vật chất ở từng quá trình

    1 tiết   40 giờ  
Phần 5 – Tính và chọn thiết bị

– Tính và chọn thiết bị chính

– Tính và chọn thiết bị phụ

Yêu cầu: bản vẽ mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang dây chuyền sản xuất với các thiết bị được bố trí đầy đủ (khổ giấy A0 hoặc A1)

    1 tiết   80 giờ  
Phần 6 – Tính năng lượng

– Tính tiêu hao nước, hơi, lạnh và điện trong quá trình sản xuất

    1 tiết   18 giờ  
Phần 7 – Tính xây dựng

Hoàn thiện thiết kế mặt bằng phân xưởng và bố trí thiết bị, hoàn thiện mặt cắt dọc và ngang phân xưởng sản xuất

Yêu cầu: bản vẽ mặt bằng phân xưởng (khổ giấy A0 hoặc A1)

– Chọn diện tích xây dựng

– Thiết kế mặt bằng nhà máy

Yêu cầu: bản vẽ mặt bằng nhà máy (khổ giấy A0 hoặc A1)

    1 tiết   20 giờ  
Phần 8 – Sơ bộ hạch toán kinh tế

–         Vốn đầu tư

–         Tính giá thành sản phẩm

–         Lãi hàng năm của xí nghiệp và thời gian thu hồi vốn

    1 tiết   8 giờ  
Nộp bài và phản biện     1 tiết   8 giờ  

 

 

 

Phương án 3: Sinh viên lựa chọn đề tài xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng HACCP cho một mặt hàng tại nhà máy


Nội dung
Hình thức tổ chức dạy học môn học Tổng
Lên lớp Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,… Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nhận nhiệm vụ và viết đề cương Đồ án     1 tiết   8 giờ  
Phần 1 Tổng quan

Tổng quan về các phương pháp quản lý chất lượng

Giới thiệu về cơ sở sản xuất dự định xây dựng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Giới thiệu về nguyên liệu chính của qui trình sản xuất dự kiến sẽ xây dựng HACCP

    1 tiết   40 giờ  
Phần 2 – Khảo sát các điều kiện tiên quyết để xây dựng kế hoạch HACCP

– Điều kiện nhà xưởng

– Trang thiết bị máy móc phục vụ qui trình sản xuất

-Nguồn nhân lực thực hiện sản xuất

    2 tiết   60 giờ  
Phần 3 –Quy trình công nghệ sản xuất và xây dựng GMP, SSOP

–  Trình bày quy trình công nghệ sản xuất cho mặt hàng cụ thể

– Xây dựng các GMP và SSOP

    2 tiết   68 giờ  
Phần 4 – Xây dựng kế hoạch HACCP

– Xây dựng kế hoạch HACCP cho mặt hành đã chọn theo 12 bước của qui định về kế hoạch HACCP

    2tiết   80 giờ  
Phần 5 – Kết luận và đề xuất ý kiến

Nêu những kết luận chung, những đóng góp, đề xuất và kiến nghị

    1 tiết   18 giờ  
Nộp bài và phản biện     1 tiết   8 giờ  
 1. Ngày phê duyệt
Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyễn Lệ Hà

Bài này đã được đăng trong THÔNG BÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s